Generalforsamling 2018

Grindsted Å. Bystykket den 19. maj 2014.

Tirsdag den 20. februar 2018 afholdte GSF ordinær generalforsamling.

Valg af dirigent.

Jørgen Tholstrup blev valgt som dirigent, og kunne starte med at
konstatere at generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt.

Formandens beretning.

LP fremlagde formandens beretning for sæsonen 2017.

Spm: Der blev stillet spørgsmål om de lystfiskere der var taget i ulovligt fiskeri ved åerne var de samme som ved engsøen?
Svar.Dette kunne ikke bekræftes da ingen var taget i ulovlogt fiskeri ved engsøen i 2017.

Spm: Status på Utoft dambrug, kommer bestyrelsen mere ind på det?
Svar: Der vil komme mere under vandplejeudvalgets beretning.

Kommentar: Ændringer i regler skal sendes direkte til opsynsmænd, så disse ikke skal finde ud af det på f.eks. facebook.
Svar: Der har været forsøgt udsendt mail til alle opsynsmænd, men tilsyneladende har der været manglende opdatering mht mailadresser – kritikken blev taget til efterretning.

Kommentar: Der har været oplevet problemer med at udprinte medlemskort for den kommende sæson.
Svar: Der blev tilbudt hjælp til spørger, men udover dette lod det ikke til at være et generelt problem.

Spm: Er der regnet på konsekvensen ved en evt ændring af regler ifm døgnkort i starten af sæsonen.
Svar: Der mistænkes naturligvis en hvis konsekvens, men der mangler for mange svar til at formanden kunne udtale sig om sagen.

Beretningen blev godkendt

Formanden gav efter spørgsmålene til beretningen, en grundig info omkring den verserende sag om forureningen i Grindsted og Grindsted å.

Spm: Er vi sikre på at have en forening efter dette.
Svar: Der er ikke umiddelbart en frygt for foreningens fremtid, men naturligvis forventes et fald i salg af døgnkort.

Spm: Bør man ikke få fisk undersøgt hurtigst muligt.
Svar: Jo og der arbejdes på sagen, flere instanser er kontaktet, og foreningen afventer stadig svar fra disse.

Spm: Hvor er forbundet ( DSF ) i denne sag?
Der var opbakning til at bestyrelsen skal holde fast i den linie der er lagt, samt presse lidt mere på forbundet.

Spm: De gedder der er sendt til undersøgelse, har de vist noget?
Svar: Gedderne var kun fra engsøen, og blev kun testet for kviksølv

Juniorudvalgets beretning.

PSA fremlagde beretningen for juniorafdelingen.

Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt.

Vandplejeudvalgets beretning.

KHP fremlagde beretningen fra vandplejeudvalget.
Spm: De 17500 ørredsmolt VSF udsætter, vil vi få mere ud af at de blev sat ud på de øvre stræk.
Svar: VSF udsætter ørredsmolten i de små tilløbsåer, helt op til Ansager.

Spm: Er vi færdige med elfiskeri når der åbnes op ved Krogager og Utoft.
Svar: Dette vil være fordelagtigt, men det er for tidligt at sige noget endnu. Det vil dog ikke være de første par år.

Beretningen blev godkendt.

Praktisk udvalgs beretning.

RJ fremlagde beretningen for praktisk udvalg

Spm: Er stien fra P-pladsen til åen ved Egelund hytten farbar.
Svar: Stien blev ryddet for et par år siden, og er farbar.

Spm: Skal vi overveje om vi stadig skal beholde / betale for ppladsen på Bemsigvej, da denne er meget dårlig og bliver ringere for hvert år.
Svar: Der tages bestik af situationen, og foretages en vurdering inden lodsejerkontrakter skal genforhandles senere i 2018.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab.

AK fremlagde regnskabet for 2017, som på forhånd var godkendt af revisorer og bestyrelsen.

Spm: Hvorfor laver vi kontingentstigning når vi har et overskud på ca. 50.000 kr.
Svar: Der skal genforhandles lodsejerkontrakter i slutningen af 2018, hvor vi må forvente at prisen på en del af vandet stiger.

Kommentar: Det er godt at have et godt økonomisk råderum når lodsejerkontrakter skal genforhandles.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag.


1. forslag:
Tilføjelse til ”Love for Grindsted Sportsfiskerforening”
Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt.
Baggrund for forslaget: Beskyttelse af foreningens fiskevande og sikring af at der ikke sker kommercielt aktivitet langs disse.

2. forslag:
Tilføjelse til ”Love for Grindsted Sportsfiskerforening”
Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt. Bestyrelsen kan give dispensation til et arrangement, men ønsker som udgangspunkt at det skal forgå i GSFF regi. Ansøgning om dispensation skal indsendes skriftlig til bestyrelsen.
Baggrund for forslaget: Beskyttelse af foreningens fiskevande og sikring af at al kommercielt aktivitet langs disse sker i foreningens interesse og med bestyrelsens godkendelse.

Der var stor debat omkring de to forslag, det blev besluttet at forslagene viderebehandles af GSF´s bestyrelse og præsenteres for VSF, som vi deler det omhandlende fiskevand med.
Forslagene genoptages på generalforsamlingen 2019.

Valg af bestyrelse.

Formand. Lars Pedersen blev valgt for en ny 2 årig periode.
Øvrig bestyrelse:
Kim Husted Pedersen – modtog ikke genvalg.
Michael Rolsner – blev valgt for en ny 2 årig periode.
Søren Sørensen – blev valgt for en ny 2 årig periode.

Det lykkedes ikke at finde en afløser for Kim Husted Pedersen, hvorfor generalforsamlingen tildelte bestyrelsen dispensation til at køre videre med 6 personer i stedet for 7, indtil en syvende person er fundet, eller senest til generalforsamlingen 2019.

Valg af suppleanter.

Der kunne ikke findes suppleanter.
Dispensation gælder derfor også for dette punkt.

Pokaluddeling.

Der var ikke indmeldt fisk til pokalfiskeri.

Eventuelt.

Formanden takkede Kim Husted Pedersen for en kæmpe indsats gennem årene, og overrakte ham en erkendtlighed.

Bestyrelseskonstitution.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig.

Formand: Lars Pedersen
Næstformand: Søren Sørensen
Kasserer: Anders Kristensen
Sekretær: Michael Rolsner
Junior: Peter Sejerskilde Andreasen
Praktisk udvalg: Ryan Jacobsen
Vandpleje: Midlertidigt ubesat.
Suppleanter: Midlertidig ubesat

Relaterede nyheder og artikler