Generalforsamling 2016

Tirsdag den 23. februar afholdt Grindsted Sportsfiskerforening generalforsamling 2016. Godt og vel 30 personer dukkede op i klubhuset på Svinget 12 for at deltage i generalforsamlingen.

Jørgen Tholstrup blev valgt som dirigent og kunne med det samme konstatere at generalforsamlingen var indvarslet korrekt og dermed beslutningsdygtig. Herefter fulgte formandens generelle beretning, der blev fulgt op af mere detaljerede beretninger fra vandplejeudvalget, ved Kim Husted og fra praktiske udvalg, ved Ryan Jacobsen. Beretningerne blev godkendt.

Herefter fulgte gennemgang af regnskabet for 2015, ved Anders Kristensen. Årets resultat var et pænt overskud. Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, så dette punkt var hurtigt overstået.

Lars Pedersen blev genvalgt som formand. Kim Husted Pedersen og Søren Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen. Mikkel Johannesen ønskede ikke at genopstille og i stedet blev Michael Rolsner valgt til bestyrelsen. Peter Andreassen, der i efteråret afløste Henrik Busk blev valgt for den resterende periode på 1 år. Peter Jakobsen og Kurt Thomsen blev valgt som suppleanter. Johannes Hansen blev genvalgt som revisor.

Der var tilmeldt flere fisk til pokalfiskeri, og Jacob Vistesen fik pokalen for største laks/havørred for en imponerende flot laks på 8,6 kg og 96 cm.

Formanden takkede for god ro og orden og med et Knæk og Bræk, ønskede han et godt 2016. Herefter var foreningen vært ved kaffe og brød.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig:

Lars Pedersen, formand
Søren Sørensen, næstformand
Anders Kristensen, kasserer
Kim Husted Pedersen, Vandplejeformand
Peter Andreassen, Juniorafdelingen
Ryan Jacobsen, sekretær
Michaek Rolsner, Praktisk udvalg

Dokumenter

Relaterede nyheder og artikler