Fangstbegrænsninger

Der blev i 2018 fanget rekordmange laks i Varde Å Systemet, hvilket er glædeligt. Desværre blev halvdelen af fiskene fanget af en ganske lille håndfuld lystfiskere, hvilket kan være uheldigt. Fangst af 50, 60 eller 80 fredede laks ser ikke godt ud.
GSF har indsendt flg. forslag til behandling i VÅS, for at imødegå ovennævnte.
Lignende forslag bliver sandsynligvis vedtaget på Skjern Å Sammenslutningens repræsentantskabsmøde den 3. november 2018 gældende for fiskevand under SÅS.

Forslag 1:
Der må kun fanges 2 laks pr. dag og 15 laks pr år i Varde Å systemet på vand hørende under Varde Å Sammenslutningen. Dette er gældende fra sæsonen 2019.

Forslag 2:
Det er kun tilladt at fiske med kroge som anbefalet af DTU Aqua.
Trekroge ikke større end str. 8 maks. kroggab 7 mm.
Dobbeltkroge ikke større end str. 10 maks. kroggab 7 mm.
Enkeltkrog ikke større end størrelse 2 maks. kroggab 10 mm.

Forslag 3:
Hvis fisken skal genudsættes og ikke kan afkroges i vandet, må fisken kun håndteres i et knudeløst net.

Begrundelse for forslag 1:
Laksen er fredet og med de gældende fangstbegrænsninger for hjemtagelse, vil der blive udøvet et betydeligt Catch and Release fiskeri, hvis lystfiskeriet som hobby skal vare længere end til den først fangede fisk. Derfor ser vi en nødvendighed for at gøre C and R så skånsomt som muligt. Derfor mener GSF, at dette forslag er et godt kompromis mellem en total fredning af laksen og et fuldstændigt frit fiskeri.

Begrundelse for forslag 2:
Ved brug af mindre kroge som foreslået af DTU aqua fremhæves hensynet til laksens overlevelseschancer ved genudsætning i forhold til effektiviteten ved fiskeriet.

Begrundelse for forslag 3:
Brugen af knudeløse net ved håndtering af fisk, der skal genudsættes minimerer risikoen for skader på fiskens skæl- eller slim-lag.

Forslagene er afsendt i dag den 2. november 2018 i en mail med flg. ordlyd:

Hej Henning,

Vedhæftet finder du 3 forslag, GSF gerne vil have til debat i VÅS for en eventuel vedtagelse i en eller anden form.
De 2 første forslag er identiske med de, der med overvejende sandsynlighed vedtages lørdag den 3. november 2018 i Skjern Å Sammenslutningen.

Ved Skjern Å fangede 2 lystfiskere mere end 15 laks i 2018. Begge fangede 16 laks. Dvs. lystfiskere ved Skjern Å kan udvise mådehold med hensyn til Catch and Release fiskeri efter en fredet fisk.

Til sammenligning. Der blev i 2018 fanget 1704 laks i Varde Å, og 351 lystfiskere prøvede at fange mindst én laks, hvilket isoleret set er glædeligt. Men 34 lystfiskere har fanget mere end 10 laks, i alt 851, hvilket vil sige at 10% af fangerne har fanget 50% af laksene. Dette mener vi fra GSF’s er uheldigt og direkte skadeligt for lystfiskeriets omdømme i den brede befolkning. Bl.a. set i lyset af Det Dyreetiske Råds udtalelse om lystfiskeri fra september 2013, hvor der blev skrevet flg. i konklusionen:

Rådet mener, at der skal være en fornuftig grund til at fiske, og det at fange en fisk, og dermed påføre fisken en ulempe, alene for fornøjelsens, spændingens og oplevelsens skyld, uden planer eller ønsker om at tage den med hjem men blot for at sætte den ud igen, er efter Rådets opfattelse ikke en fornuftig grund. Rådet anbefaler derfor et forbud mod Catch & Release, hvor dette alene er det bærende element i lystfiskeriet.

Hvis Dyreetisk Råd fik magt som de har agt, vil det få katastrofale konsekvenser for lystfiskeriet, for uden C and R er der ikke noget fiskeri. Og uden lystfiskeri er der ingen motivation til en frivillig indsats for at fremme truede fiskebestande. Derfor må vi som lystfiskere udvise respekt og mådehold over for de levende dyr, vi leger med, så vores hobby ikke bliver udsat for et pres fra det omkringliggende samfund, som måske kan betyde enden for det lystfiskeri vi kender og elsker.

Mvh.
Lars Pedersen, formand
Grindsted Sportsfiskerforening
4016 7036
www.gsff.dk

Relaterede nyheder og artikler