Generalforsamling 2012

GSF afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Lyngheden i Grindsted tirsdag den 7. februar 2012.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling og vandplejeudvalg.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag:
2 forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægter. Se senere.
5. Valg til bestyrelse:
Valg af formand: Jørgen Tholstrup modtager ikke genvalg.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Kim Husted Pedersen modtager genvalg.
Morten Rømer Holm modtager genvalg.
Søren Sørensen modtager genvalg.
6. Valg af suppleanter.
Kim Mathiasen og Peter Jakobsen er på valg.
7. Valg af revisorer.
Johannes Hansen er på valg.
8. Pokaluddeling.
9. Eventuelt.

Referat

37 personer var mødt op til årets generalforsamling. Formand Jørgen Tholstrup bød velkommen til de mange, der var mødt op. Dog manglede 2 mand, som har været trofaste i GSF i snart en menneskealder, nemlig Henry Ravn og Jørgen Güllich Hansen, som jo desværre begge døde i 2011. Jørgen bad derfor alle om at rejse sig, så vi sammen kunne ære de to gamle kæmper med et minuts stilhed.

Derefter kunne selve generalforsamlingen starte. Flemming Pedersen blev valgt til dirigent og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Herefter fulgte formandens beretning, der blev understøttet af beretning fra vandplejeudvalget ved Kim Husted Pedersen og beretning fra juniorafdelingen ved Morten jensen. Alle beretninger blev godkendt.

Inden kassererens beretning gennemgik Morten Rømer Holm fiskekortvest.dk. Den nye webportal til salg af medlemskort og dagkort foreningen har oprettet i samarbejde med Varde Sportsfiskerforening. Der var lidt bekymring i salen, der gik på om alle kunne håndtere dette moderne tiltag. Bestyrelsen forsikrede, at der er hjælp at hente, når websiden går i luften, hvis man er lidt usikker omkring webhandel.

Kassereren Erling Nielsen fremlagde regnskabet, der endte med et noget dårligere resultat, end vi er vant til at se. Forklaringen er at foreningens arbejde med etablering af handicapfiskepladser har været forbundet med en del udgifter i 2011. Når arbejdet med handicapfiskepladserne er færdiggjort i løbet af 2012 kommer pengene ind igen via de fondsmidler foreningen har søgt og fået tilsagn om. Efter lidt diskussion om dette emne blev regnskabet godkendt.

Bestyrelsen havde stillet 2 forslag til justeringer lovene. Begge blev godkendt uden diskussion.

De 2 forslag lød som følger:

Forslag 1:
§ 6c. De under § 6a og § 6b vedtagne regler skal offentliggøres på foreningens hjemmeside, samt i foreningens medlemsblad. Desuden skal gældende regler kunne rekvireres på skrift fra formanden.
Ændres til:
§ 6c. De under § 6a og § 6b vedtagne regler skal offentliggøres på foreningens hjemmeside, samt udsendes på mail eller pr. brev. Desuden skal gældende regler kunne rekvireres på skrift fra formanden.

Forslag 2:
Tilføjelse.
§ 6e. Undermålsfisk, nedfaldsfisk og fredede fisk skal genudsættes.

Herefter var der valg til ny formand for foreningen. Lars Pedersen og Kim Husted Pedersen blev foreslået og efter optælling af stemmerne, blev Lars Pedersen valgt som ny formand. Lars fik 19 stemmer og Kim fik 14. Der var 4 blanke.

Kim Husted Pedersen, Morten Rømer Holm og Søren Sørensen blev alle genvalgt til bestyrelsen. Kim Mathiasen blev valgt til bestyrelsen for 1 år, som afløser for Lars Pedersen.
Stefan Hansen og Peter Jakobsen blev valgt som suppleanter, og Johannes Hansen som revisor.

Der var ingen indmeldinger til pokalfisk, så der blev ikke uddelt pokaler. Derimod blev der trukket lod om et årskort til foreningen blandt de indsendte fangstrapporteringer. Vinder blev Haidar Ismaili.

Jakob Sørensen fik overrakt GSF's æresprotokol, indstiftet af Henry Ravn, efter indstilling af Morten Rømer Holm.

Under eventuelt lagde Jørgen Tholstrup op til en diskussion omkring bækørreden. Skal vi forsat opfordre til genudsætning eller skal vi helt frede bækørreden. Der kom flere konstruktive forslag fra salen, som bestyrelsen vil indrage i overvejelserne.

Jørgen Tholstrup havde frabedt sig opmærksomhed i forbindelse med sin fratræden som formand. I stedet fik han overrakt en gave, som han fik pålagt at give videre til sin kone derhjemme. Så var der tid til den obligatoriske kaffe med tilhørende oste- og rullepølsemadder.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand: Lars Pedersen
Næstformand: Søren Sørensen
Kasserer: Erling Nielsen
Sekretær: Morten Rømer Holm
Vandpleje: Kim Husted Pedersen
Aktiviteter: Michael Kubel
Juniorer: Kim Mathiasen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GSF


GSF's generalforsamling 2012, formandens beretning

Ved Jørgen Tholstrup

Velkommen til den årlige generalforsamling.

Det er dejligt at se, så mange der er mødt op. Der mangler dog 2 mand, som har været trofaste i GSF i snart en menneskealder, nemlig Henry Ravn og Jørgen Gülich Hansen, som jo desværre begge døde i 2011. Jeg vil derfor bede alle om at rejse sig op, for at vi sammen kan ære de to gamle kæmper ved et minuts stilhed.

2011 har været endnu et travlt år, for nogen måske det travleste år de har været igennem i bestyrelsen.

1. Fiskeriet

Fiskeriet startede den 1.4 og for første gang i foreningens historie afholdt vi en egentlig premiere. Det blev en succes hvad angår antal af deltagere, som nød både morgenkaffen med rundstykker og pølserne til frokost. 
Fisk var det imidlertid småt med. Der blev kun fanget nogle få regnbuer.
Hovedsagen var jo også, at alle syntes det var en god dag.

Bækørred

Antallet af fangede bækørreder i 2011 var stigende i forhold til 2010. Der er desuden den væsentlige forskel, at hovedparten af fiskene, som blev fanget i 2011 ikke er dambrugsfisk, da der ikke er blevet udsat fangstmodne bækørreder i 2010 og 2011.

Der blev registreret lidt færre stallinger i forhold til 2010.
Der er dog lyspunkter, dels så vi det ved DTU´s elfiskeri i september, og dels da vi elfiskede efter laks og havørred i november.
Stallingen er som bekendt blevet totalfredet over hele landet i 3 år, og i den periode vil DTU fortsætte med at foretage elfiskeri én gang om året, i hvert fald i de næste to år hvor stallingen endnu er fredet, på en udvalgte strækning i Grindsted Å. Samt andre åer i både Øst- og Vestjylland.

GSF fangstrapporter 2010 – 2011

Vi har modtaget 57 fangstrapporter, heraf er de 13 uden fisketure.
Husk at indsende jeres fangstrapporter, også selvom I ikke har fanget noget.
Det er selvsagt meget vigtigt, at vi får indberettet alle fangster, såvel hjemtagne som genudsatte fisk.
Manglende indberetninger giver et falsk billede af, hvad der bliver fanget.
På Zone 3 har jeg talt med Varde folk, som var overbeviste om, at indberetning af havørred er mangelfuld.
I 2012 bliver der rapporteringspligt for havørred på lige fod med laks. 
Hvis tallet ikke skal fortsætte med at falde, er det vigtigt at havørreden får hjælp. Dette kan f. eks. ske ved at skabe bedre gydeforhold, hvilket også vil komme bækørreden til gavn.

De få flere havørreder der er fanget i Mølby Eg i 2011 fortæller vel kun, at der er blevet mere plads til fiskene at brede sig over, samt at de ikke klumper sig sammen i Zone 1.

Laks

Vi var vel mange lystfiskere, som havde forventet, at opgangen af laks i Grindsted Å ville blive mærkbart større, på grund af at der blev lukket op i sommeren 2010.
Vi har imidlertid måttet erkende, at det ikke er gået så stærkt som forventet.

Der blev fanget nogle fine laks i foråret i henholdsvis Gl. Varde Å og Grindsted Å- Mølby-Eg stykket, men så blev der stille, sandsynligvis på grund af lav vandstand.
En større opgang skete først efter, at vi fik regn i sensommeren og starten af efteråret, og da var kvoten næsten opbrugt.
Mens der var lav vandstand, blev laksene stående i Zone 1, som jo er VSF´s vand. Her var fisketrykket da også rigtig stort.

Antallet af fangede laks i Varde Å systemet blev i alt 395 hvoraf 265 blev genudsat. Det er en nedgang i forhold til 2010, hvor der blev fanget 519 laks, hvoraf 388 blev genudsat.

I sæsonens løb blev der fanget laks i de fælles zoner af nogle af vore medlemmer.
1 stk. i Zone 2, 4 stk. i Zone 3 og 4 stk. i Zone 4.
I fangstrapporten på internettet figurerede 2 laks fra Zone 5, men noget tyder på, at de er registreret i forkert zone. Det var i hvert fald 2 tyske lystfiskere, som begge var medlemmer i Varde, der stod som fangere.
Det er ikke de eneste tilfælde, hvor der kunne være tvivl om zoneopdelingen, og derfor ændres der på disse i år.

Store Varde Å- Zone 1 forbliver uændret
Gl. Varde Å Zone 3 bliver ændret til Zone 2
Ansager Å Zone 2, bliver ændret til Zone 3
Mølby Eg Zone 4 forbliver uændret
Grindsted Å opstrøms Morsbøl Bro, Zone 5 forbliver uændret.

Havørred

Vore medlemmer fangede lidt flere havørreder, end vi har set i tidligere år og hovedparten i Grindsted Å. Dette tilskriver vi det faktum, at der nu er fri opgang, og da der jo endnu ikke er kvote på havørreden, kunne den fanges sæsonen ud.

Ser vi på det totale antal havørreder, som er registreret i Varde Å systemet, ser det dog rigtigt sløjt ud. Der blev registreret i alt 96 havørreder hvoraf 28 blev genudsat.
I 2010 var tallene i alt 163 og 77 genudsatte.

Ser vi på udviklingen i havørredfiskeriet fra 1999 – 2010, ser det ud til, at bestanden er for alvorligt nedadgående.
Vi tror, at garnfiskeri i Ho Bugt og langs vadehavskysten har en væsentlig indflydelse på nedgang i antal fangede fisk, såvel laks som havørred.

Der skal gøres en indsats for at hjælpe havørreden på finnerne igen. Bl.a. begrænsning af garn- og rusefiskerifiske, og bedre kontrol med dette.
I vandløbene er der endnu nogle spærringer som skal fjernes.

2. Grindsted Engsø

2011 blev der udstedt 69 Engsøkort mod 84 i 2010. Kortene var fordelt med 13 stk. til ikke medlemmer under 18 år, 20 stk. til juniormedlemmer og 36 stk. til seniormedlemmer, hvoraf en del udelukkende er medlem for at få Engsøkortet.
Blandt juniorerne sker det af og til, at de får Engsøkortet, og så efter et stykke tid melder de sig ind i foreningen. 
Det sker også, at nogen er medlem et år, for så næste år at nøjes med et Engsøkort.

Geddekonkurrencen den 8.oktober 2011 havde 29 deltagere. Det var ca. halvt så mange som året før. 12 deltagere var under 18 år, heraf 5 medlemmer. 17 deltagere var over 18 år, heraf 3 medlemmer.
D.v.s. ca. 75 % ikke medlemmer deltog i konkurrencen.

Der blev fanget 24 gedder og 5 aborrer. 15 afleverede en fangstrapport med 0 fangst.
Der er indløbet 46 fangstrapporter indtil nu ( modtager stadig ) og fangstrapport afkræves ved fornyelse af engsøkortet.

Af de 46 havde 17 ingen ting fanget, og 13 af dem havde 0 ture.
Gedder i alt: 157 stk.
Skaller i alt: 508 stk.
Aborrer i alt: 251 stk.
Brasen i alt: 2 stk.

Ved geddekonkurrencen i oktober 2010 blev der opfisket gedder til undersøgelse for indholdet af tungmetaller, undersøgelsen omfattede også skaller og aborrer, som blev afleveret senere på året. Resultatet som kan ses på hjemmesiden, viser at indholdet af tungmetaller er faldende, men stadig over de tilladte grænseværdier.

Sammen med Engsøkort for 2012 udleveres informationsseddel med regler, hvor det understreges at alt fiskeri skal foregå med modhageløse kroge.

Også i 2011 har der af og til været både danskere og udlændinge, der fiskede uden kort. I hvert enkelt tilfælde er der blevet udleveret en seddel med reglerne på det respektive sprog, hvis det da ellers er til at finde ud af. 
Det er træls, men vi må jo bare holde udkik og få dem til at forsvinde med det samme. Vi vil gerne bede de der fisker lovligt, om at give en melding hvis de ser noget mistænkeligt. Hvis der f.eks. holder biler med udenlandske plader og der også fiskes, er der ofte noget at komme efter.
Vore opsynsmænd kan jo ikke være fast stationeret ved søen.

Fremover vil geddekonkurrencen altid blive afholdt anden lørdag i oktober.

Der har også i 2011 været afholdt et møde med Annette Læbo Matthiesen fra Billund Kommune, og hun var tilfreds med hvordan vi forvaltede fiskeriet.
Tak til opsynsmændene for deres indsats i 2011, og tak til alle andre der har bidraget til at det hele er forløbet godt.

3. Mølby-Eg Fiskeriforening

Grindsted Sportsfiskerforening og Varde Sportsfiskerforening har i fællesskab lejet fiskeretten hos Mølby-Eg Fiskeriforening og fra 2011 overtog vi således dagkortsalget.
GSF står for administration af dagkortsalg, parkeringspladser og skiltning ved åen.
Det var således første år, hvor Mølby-Eg ikke selv solgte dagkort, men havde overladt dette til GSF og VSF.
Før sæsonstart i 2011 blev der etableret 9 nye P-pladser i Mølby- Eg, og eksisterende blev renoveret. Der afregnes indtil videre for 1 henholdsvis 2 biler pr. plads, som kan ændres efter behov.

På 5 af pladserne er der opsat bord/bænkesæt. Ved Ålling Bro har Arne Ekkenberg givet lov til P-plads med bord/bænkesæt, selv om han ikke er med i Fiskeriforeningen. Ved Kvie Søvej sponsorerede ejeren Mogens Krongaard 
Thomsen fliser til at lægge under bord/ bænke. Derudover er der anvist 5 muligheder for parkering, som der ikke betales for..

Ellers er samarbejdet med Mølby-Eg Fiskeriforening forløbet nogenlunde uændret. Der er lidt ændringer i lodsejer sammensætningen, men vi har stort set den samme mængde fiskevand til rådighed.
En lodsejer har opsagt sine 500 m fra 2012 med den begrundelse, at han vil udleje en hytte med privat fiskevand, altså selv sælge dagkort.
Han er blevet orienteret om laksereglerne.

Steen Lauridsen blev valgt som formand i Mølby-Eg i 2011, og der kom igen ændringer på generalforsamlingen den 27.1.2012.
Søren Eg og Poul Rasmussen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev valgt Per Rasmussen og Jens Chr. Klarskov. Erling Nielsen er GSF´s repræsentant i Mølby-Egs bestyrelse.
Heino har hidtil repræsenteret VSF, men da han udtræder af bestyrelse den 23.2., vil der blive udpeget en anden VSF repræsentant. 

4. Starup Fiskeriforening

Sydvestjysk Sportsfiskerforening meddelte i efteråret 2011, at de ville trække sig ud af samarbejdet vedr. leje i Holme Å, idet man mente, at kun få af deres medlemmer bruger fiskevandet.
GSF og VSF var enige om, at fastholde aftalen med Starup Fiskeriforening selvom SSF ville trække sig. Det kom dog ikke så langt, for til et møde den 6.1. 2012 i Starup meddelte SSF at de alligevel er med, foreløbig i 2012.
Der er 70 års jubilæum i Starup Fiskeriforening i år.
Chr. Schmidt har besluttet af afgå fra bestyrelsen til næste år efter 34 år som formand.
Chr. er kun den tredje formand i foreningens historie, så de har ikke tradition for mange udskiftninger.

5. Kontrol ved fiskevandet

285 kontrolture, 142 årskort kontrolleret, 15 dagkort kontrolleret, 18 engsøkort kontrolleret.
2 uden kort ved åen og 7 uden kort ved Engsøen.
2 personer er blevet bedt om at fjerne modhagere, begge ved Engsøen
Mange bemærkninger om affald, der er fjernet.
Kanoudlejere er i 2 tilfælde truffet på P-pladser ved åen. P-pladsen ved Hodde Bro og P-pladsen ved Kølskevad.
Kanofolk er blevet bedt om ikke at tænde grill i knastørt græs.
En enkelt rapportering om højrøstede kanofolk. 6-8 kanoer lige i rap.

6. Varde Å Sammenslutningen

Der har været afholdt møde i sammenslutningen den 16.1.2012. Det eneste møde siden generalforsamlingen i marts 2011.

Formanden Henning Haahr har udsendt et nytårsbrev, hvori han bl.a. har oplistet en del af de spærringer, som findes iVarde Å systemet. 
Henning havde valgt Holme Å som et fokusområde, men på mødet den 16.1. opfordrede de deltagende foreninger ham til at rette henvendelse til henholdsvis Varde- og Billund kommuner, for at presse på med hensyn til at få nedlagt de resterende spærringer i Ansager Å, Grindsted Å og Kærbæk, således at vandrefiskene kan udnytte det totale vandsystem. Ud over dem vil det også gavne bækørred og stalling.

7. Samarbejde med Varde Sportsfiskerforening

I forbindelse med genopretningsprojektet af Gl. Varde Å indledte vi et tæt samarbejde med Varde Sportsfiskerforening.
Dette medførte, at vi sammen lejede det nye fiskevand ved Gl. Varde Å.
Der var mange ting, som skulle løses før fiskesæsonen 2011 startede.
1. Opmåling af åbredder – Svært da der var tvivl om en del af markskellene.
2. Tegning af lejekontrakter
3. Etablering af parkeringspladser 
4. Fremstilling og opsætning af skilte
5. Trykning af kortmateriale

Arbejdet er fordelt således, at VSF tager sig af det praktiske med hensyn til Gl. Varde Å og Ansager Å op til stemmeværket i Ansager. GSF tager sig af Mølby-Eg samt Ansager Å fra Ansager til Tingvejen i Stenderup.

Der er underskrevet en samarbejdsaftale mellem VSF og GSF, hvor der er redegjort for arbejdsfordeling vedr. Gl. Varde Å, Ansager Å og Grindsted Å- Mølby-Eg.

8. Y-stykket

Der er i alt 7 km. åbred fordelt på Grindsted Å, Ansager Å Gl. Varde Å, det vi kalder for Y-stykket, som tilhører Syd Energi og er lejet af Sydvestjysk Sportsfiskerforening.
I 2011 fiskede GSF og VSF gratis på dette stykke, da formanden i SSF havde givet tilladelse til dette. Det viste sig imidlertid, at han ikke havde fuld opbakning dels fra bestyrelsen dels af en hel del medlemmer. Derfor blev vi indkaldt til et møde i Esbjerg i december 2011, hvor SSF fremsatte krav om at GSF og VSF fremover medvirker til betaling af fiskelejen for dette fiskevand.
Afregning skal ske efter den model der, anvendes ved andre vandløb som lejes i fællesskab, nemlig fordeling efter antal medlemmer.

Der er nogle principielle ting som endnu ikke er afklaret, men det forventes at ske i god tid inden sæsonstart.

Syd Energi har et lille hus, der hvor det gamle stemmeværk lå.
Det har SSF fået stillet til rådighed, og er ved at istandsætte det. Huset er tænkt som et sted, hvor lystfiskere kan spise deres mad og tage en slapper.
GSF og VSF er blevet spurgt, om man er interesserede i at kunne anvende huset. Fra GSF har vi sagt ja tak. VSF ønsker ikke at anvende huset.
På grund af husets beliggenhed er der en risiko for, at der sker hærværk, men det vil vise sig i løbet af sæsonen 2012.

10.Handicapfiskepladser 

Som bekendt fik vi bevilget penge til at etablere 2 handicapfiskepladser ved Grindsted Å, nedstøms Morsbøl Bro. Desværre kom vi hen i september måned, før vi kunne komme i gang med det praktiske arbejde.
Der bliver 2 platforme, som hver måler 6 x 3 m. Den ene platform bliver på vores egen jord, og den anden på jord som hører til Museumsgården Karensminde.
Platformene bliver forbundet med træbelagte stier, som føres ud til Morsbølvej og et stykke op mod Karensminde. Arbejdet udføres af medlemmer i GSF samt folk fra Karensminde.
Langt størstedelen af stierne er lavet, men platformene må vente til jorden bliver så tør eller frosset, at der kan køre tungt maskinel, som skal bruges til at ramme stolper i jorden.

11. Jordkøb

På sidste års generalforsamling kunne vi fortælle, at vi var blevet tilbudt et stykke jord ved Ansager Å. Handelen blev en realitet i november 2011.
Det er et stykke jord på godt og vel 6000 m ².
Der er to vandløb som løber langs stykket, 100m af Ansager Å og 100m af Kærbæk.
Sammenløbet af disse to vandløb sker ved det sydøstlige hjørne af parcellen.
Ansager Å behøver ikke nogen nærmere beskrivelse, men Kærbæk, der ikke er særlig kendt som fiskevand, må betragtes som potentielt gydevand for havørred/bækørred.

12. Klubhus

Med hensyn til at løse pladsproblemerne i vores nuværende klubhus, har vi haft gang i forskellige tiltag. Vi ville gerne have haft en passende grund stillet til rådighed og ved hjælp af fondsmidler selv få bygget et klubhus.
Efter en masse korrespondance med Billund Kommune og afholdte møder fik vi afslag på dette.
Derfor står vi nu tilbage med en mulighed for at få udvidet de nuværende faciliteter ved at tillægge nogle tilstødende lokaler, alternativt at erhverve en eksisterende bygning andet steds i byen.
Selvom vi kan få udvidet på Jørgen Glavindsvej, har vi stadigvæk ikke plads til både, trailere og elfiskeudstyr.
Vi håber i løbet af vinter/forår at finde ud af, hvilken løsning det evt. bliver.
13. Danmarks Sportsfiskerforbund

Der er kongres i Danmarks Sportsfiskerforbund i weekenden 17-18 marts. Fra GSF deltager formanden.

Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at den nye redaktør på Sportsfiskeren er en lokal mand, nemlig Jakob Sørensen, så vi forventer da selvfølgelig en særdeles god dækning for vores forening fremover.

14. Mediedækning

A´ pro pos mediedækning så har vi nok aldrig haft en så massiv mediedækning som i 2011.
Det har været i Sportsfiskeren, TV2 Tekst TV, dagblade, ugeaviser og lokalradio.
Jeg er sikker på, at Morten vil gøre alt for at dette også fortsætter i år. 

15. Sæsonen 2012

De nye lakseregler.
Det er vel ikke noget nyt, at når der skal foretages væsentlige ændringer i f. eks. fiskereglerne, er man meget sent ude før en kommende sæson.

Forslaget til nye lakseregler er nu til høring, men der er vist ingen tvivl om, at de bliver vedtaget.

Vi må erkende, at laksen efterhånden er blevet omdrejningspunktet, og det kan godt opfattes som værende på bekostning af ørred og stalling. Det ønsker vi ikke, men tværtimod, at alle arter er repræsenteret i vores fiskevand.
Regler for anvendelse af modhageløse kroge, forbud mod anvendelse af rogn og rejer kommer da også bækørred og stalling til gode.

Tak 

Jeg vil jeg takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i de 2 år jeg har haft fornøjelsen at være formand i GSF.
Alle er dybt engagerede i de respektive opgaver. En del opgaver er langtrækkende og lader sig ikke afslutte over én sæson, men med jeres vedholdenhed er der ingen fare for at noget går i stå.
Også en stor tak til juniorafdelingen, som er i god vækst. Vi er så heldige i GSF, nu at have to ledere af juniorafdelingen nemlig Morten Jensen og Kim Matthiesen. Derudover er der Vagn Pedersen og Peter Schytt, som faste hjælpere. Det er utroligt stærkt.
Tak til praktisk udvalg for arbejdet med handicappladserne. Det er jo én af de opgaver, som fortsætter lidt endnu.
Tak til kontrollanterne, for kontrol ved vore fiskevande.
Tak til alle de frivillige, som har deltaget i at lave parkeringspladser, gangbroer til handicappladser, og til dem som hjælper til i juniorafdelingen.


GSF's generalforsamling 2012, beretning fra vandplejen

Ved Kim Husted Pedersen

Beretning fra vandplejen for 2011

Det var med store forventninger at vi gik i gang med sæsonen 2011.
Spændende var det, at se om der nu var gået flere fisk op efter der var blevet fri passage. Vi fik desværre et tørt forår med næsten ingen nedbør, som betød at åen var relativt lav ved sæsonens start. Der blev dog fanget blanke fisk i starten af april, men det lave fisketryk samt manglende regn gjorde at der var langt imellem fangsterne. Der blev dog landet flere fisk senere på året.

Vandplejen:
Sammen med praktisk udvalg startede vi året med, at beskære de mange træer og buske som efterhånden havde fået overtaget ved vores fiskevand langs omme å. Vandplejen har også været behjælpelig med at etablerede nye p pladser samt skiltning på Mølby eg stykket. Samt sætte skilte op ved det nye fiskevand i gl. Varde å inden sæson start. Vi har set på nye mulige gyde pladser sammen med biolog fra DTU. Desværre var ingen af stederne egnet. Sandvandring Er et stort problem i vores vandløb Vi har derfor været ude at rive gruset i nogle af vores gydebanker i åen. i året der er gået. Der er søgt og bevilliget tilladelser til at regulere skarv frem til 30-4 tilladelser kan fås ved henvendelse.

Der er udsat følgende i Grindsted i henhold til udsætningsplanen:
Ørred yngel 12.200stk.
1 års Ørreder 27.400stk.
½ års Ørreder 19.700stk.
1 års laks 8286stk.
½ års laks 14 000 stk.

½ års Lakse udsætningen blev udsat med nogle ugers forsinkelse da der var udbrudt sygdom hos DCV, fordi de havde brugt nogle rensningsfilter fra Kina så fiskende blev behandlet med antibiotika. status er at de som skal sættes ud som 1 års trives fint.
I alt blev i Varde å systemet udsat 127.500 ørreder 68.500 laks samlet pris 742.500kr betalt af fisketegnsmidlerne.
Den 29. juli blev der udsat 90.000 stk ål. nedstrøms Sig til ophjælpning af bestanden.

Fangstmodne Hovborgfiskeriforening har fået 75 kg det var hvad der kunne leveres. I 2012 forventes der at kunne levers ca 100kg.

Grindsted Å Blev udpeget til bestands analyse af Stallinge nedgangen i Danmark og DTU aqua kom den 25. september og hjalp med at elfiske på strækket fra utoft dambrug til tingvejen. Det så heldigvis ikke så dårligt ud, som alle havde frygtet, og der blev således konstateret stallinger i åen.

En optælling gav følgende resultat:
26 stk. ½ års yngel
1 stk. 1½ års, ca. 25 cm
15 stk. 2½ års, 25 – 40 cm
1 stk. ældre, 43 cm

I alt 17 stk. stallinger blev PIT mærket, målt, og fedtfinnen blev klippet. Det vil således være muligt at følge deres udvikling ved evt. genfangst, strækningen vil Blive elfisket de næste 2 år. For at kunne følge udviklingen.
Over de første 300 m talte vi alle ørreder 55 stk. i størrelsen 15–25 cm 21 stk. 25 – 40 cm. Der blev optalt yngel over hele strækningen. I alt 83 stk. ørredyngel og 138 stk. lakseyngel. Regnbueørreder, ca. 50stk, 2 små gedder, 1 aborre og 5-6 skrubber. De første skrubber var helt oppe ved stemmeværket i Utoft.
Det lover godt for fremtiden.

Elfiskeri
Vi fik nyt udstyr kort tid før sidste års elfiskeri. Men det fungerede ikke optimalt. Der for var grejet blevet testet flere gange inden årets tur, der blev konstateret en fabriksfejl i Styreboksen det var kun var den ene elektrode som virkede. Fejlen blev rettet af leverandøren. Generatoren er leveret tilbage, og i stedet for har vi valgt at leje en generator. Den ene weekend om året vi har brug for det. Vi havde i år valgt at låne Vardes gamle båd (da de har købt en ny) GSF og VSF startede årets elfiskeri efter moderfisk den 26. november.

Vi startede elfiskeriet ved Morsbøl Bro kl. 08.00. Det udvalgte stykke til årets elfiskeri strakte sig fra Morsbøl Bro til den offentlige parkeringsplads ved Varde Landevej vest for Eg. En samlet å-strækning på ca. 12 km

Der blev observeret ca. 44 laks, hvoraf der kun blev hjemtaget, 5 stk. hunner og 8 stk. hanner. Da Varde Sportsfiskerforening på 3timer havde fanget den øvrige del af kvoten på i alt 50 par laks. Den største laks vi så var ca. 15 kg.

Der blev observeret ca. 20 havørreder, hvoraf det lykkedes at hjemtage 5 stk. hanner og 12 stk. hunner, som blev kørt til Varde Sportsfiskerforenings klækkeri. Den største af havørrederne var en han på 7-8kg, mens en endnu større undslap.

Der blev set meget yngel. Da vandet var meget grumset, var det ikke muligt at skelne lakseyngel fra ørredyngel. Bækørreder i størrelsen 20 – 40 cm. Blev der observeret rigtig mange af. Da der ikke er udsat fangstmodne ørreder tyder det på at der er vandret en del ørreder ud i hovedløbet fra det øvre vandsystem.

Vi var på forhånd spændte på at se, hvordan det stod til med stalling bestanden, da der i 2010 kun blev set få stallinger på stykket fra utoft til Engsøen. 
I år var situationen heldigvis noget anderledes. Der blev set i alt 114 stallinger, hvoraf 42 var over 40 cm, og den største var mere end 50 cm. 68 stallinger var mellem 25 og 40 cm. Der blev kun set 4 stk. yngel, men det skyldes utvivlsomt det grumsede vand. Noget tyder på at stallingen er trukket længere ned i systemet.

Af andre fiskearter så vi rigtig mange skaller, en del aborrer og ganske få ål -4 stk., men overraskende nok også et ret stort antal gedder. I alt så vi 47gedder, hvoraf nogle var mellem 70 og 80 cm.

Traditionen tro blev der afsluttet med gule ærter i klubhuset

Status på Elfiskeriet 2011

Havørreder: 
Om Lørdagen fik Varde 21stk. hun 1stk. han fra Hodde til Nørholm.
Varde forsøgte sig om søndagen fra Nørholm til Sig fiskeri i alt 1 stk. han 12 stk. hunner.
Igen i år var det havørrederne som manglede, så den 10. december var vandplejen i Ansager Å for at hjælpe Varde hvor vi fik 3 stk. hanner 5 stk. hunner.

I alt fik vi 50 stk. hunner og 10 stk. hanner. Det kom der 146.000 stk. æg ud af nok til at vi kan overholde udsætningsplanen på 127.500 stk. Største havørred var en hun på 84 cm.

Laks: 
5o stk. Hunlaks 47 stk. hanlaks.
Alle laks leveret hos DCV i Skjern. Strygningen har givet i alt 45 liter som er nok til årets usætningsplan. Største laks var en han på 118 cm. 

Desuden blev der i Varde begge dage optalt over 600 Laks og Ca. 100 ikke gydemodne havørreder. 30 stk. snæbler, 11 store stalling og 50 stk. skrubber.

”En fisk mere på land, er en fisk mindre i vand, men en fisk mindre på land er IKKE en fisk mere i vand.”

Til sidst skal der lyde en stor tak til vandplejeudvalget for deres indsats i 2011.
Tak til alle som hjalp til ved de 3 elfiskerdage og stor tak til John som sørgede for forplejningen.

Knæk og bræk til alle i 2012.


GSF's generalforsamling 2012, beretning fra juniorafdelingen

Ved Morten Jensen

Juniorbestyrelsen har været ledet af Morten Jensen, Peter Schytt, Simon Søgaard og Jonas Sørensen. Der har også været en del hjælp fra Vagn Pedersen og Kim Mathisen. Efter vores generalforsamling som foregik mandag d 6/2-2012 hvor Peter og jeg stod ud af bestyrelsen er Peter Jensen trådt til som formand og Laura har som den første pige trådt til som medlem af bestyrelsen.

Der har været 9 fisketure hvor de alle er gennemført med stor succes og god opbakning. Som noget nyt har vi haft en tur til Aqua i silkeborg. Vi har også haft en karpetur i Mergelgraven som noget nyt med en overnatning. Det er første gang vi har haft en karpetur med klubben. der var 12 mand der stille op med tælt, dog gav det ingen karper hvilket kunnne skyldes der var for meget aktivitet i vandet fra alle fiskere, dog blev der fanget en gedde og en ål som der er et godt fiskeri efter der ude. Vi arrengerede en laksetur til Gl. Varde Å som også var noget nyt. Dog blev der slet ikke landet nogle fisk. Generelt har der været rigtig god opbakning blandt fisketurene hvor der har været et gennemsnit på over 10 deltagere pr tur som en stor forbedring i forhold til før i tiden.

Vi har også haft Varde, Vejle og Sydvestjysk inviteret ud i engsøen til en konkurrence. Konkurrencen forløb stille og rolig med mange fiskere. Dog ikke ret mange store gedder, den største var omkring 60 cm og fanget af en vardefisker. Der var opsat grill med pølser og brød og tilhørende en sodavand. Der var rigtig god opbakning med ca. 40 fiskere.

I vinterhalvåret har vi klubaftener hver mandag i den tid åen er fredet. Der har også været rigtig god opbakning hvilket er dejligt at se. Vores store arbejde er begyndt at give frugt. Der har været mellem 15 og 19 juniorer der hat stillet op og de er meget engagerede. Det meste af tiden har vi brugt på at lave net til de små, som har gået til opgaven med stor gåpåmod. Ronny har også været og binde fluer og han kan lige forstå og få rettet deres opmærksomhed og gøre det rigtig spændende. Ellers har vi lavet blink og geddeforfang.

Engsøen har været godt brugt det sidste år, hvilket hovedsageligt har været efter gedder. Turene har da også kastet nogle imponerende fangster af sig. De små er også gode til selv at planlægge ture ud i kanalen her i vinter som også har været til stor glæde ved juniorene.

Som juniorleder glæder det mig den store opbakning der har været i klubben i denne sesson. Det har nok lidt at gøre med vi sender en besked når der sker noget i klubben så de hele tiden er informeret omkring aktivieter. Der er 30 unge der har meldt sig til at få tilsend en besked når der sker noget i klubben. Der er 26 juniormedlemmer og 13 der er med i familiemedlemsskab. Dog er der sadig et par stykker der ikke er meldt ind endnu, da de er forholdvis nye. Det sker stadig der somme tider kommer nogle nye så den lille juniorklub er ikke så lille længere som den har været.

Da vi igen har fået mergelgraven at fiske i er den også blevet brugt. Det gode ved den sø er at den rummer mange forskellige slags fisk som fx er karper, gedder, skaller, karusser og ål. Søen er en rigtig god at fiske ål i da bestanden er rigtig stor. Og så rummer søen også en hel del store flotte karper.


Indstilling af Jakob Sørensen til GSF’s Æresprotokol

Morten Rømer Holm

“Semper ardens” betyder “altid brændende” på latin. Og selvom udtrykket er blevet benyttet til at navngive en øl fra Carlsberg, kan det tillige benyttes til at beskrive dette års modtager af Æresprotokollen - Jakob Sørensen.

Jakob har fisket lige siden han kunne gå. Velsignet med en nærliggende bæk i Morsbøl kunne han udvikle sine evner udi fiskeriet, indtil han af mor og far fik lov til at cykle af sted på eventyr. Med den hjemmelavede specialkonstruerede cykeltrailer - der netop kunne komme igennem træpindene ved Engsøen - kunne han komme omkring og gøre det usikkert at være fisk på Grindstedegnen. Da han blev gammel nok, kom det derfor ikke som en overraskelse, at han meldte sig ind i Grindsted Sportsfiskerforenings Juniorafdeling. Her blev han introduceret for medefiskeriet, som i de tidlige år var en aktivitet, der optog meget af Jakobs tid; og trods en sidsteplads med medelandsholdet i Finland påvirkede det ikke Jakob. Tværtimod havde passionen for fiskeri aldrig været mere brændende.

Fra blot at være medlem af juniorafdelingen bredte aktiviteterne sig til juniorbestyrelsesarbejde, deltagelse på juniorlederkurset i 4 år, og undervisning i klubhuset på Jørgen Glavindsvej eller i Ungdomsskolen på Vestre Skole. Her blev man som elev under Jakob hurtigt klar over, at man havde at gøre med en ildsjæl, der brændte for at formidle og inspirere andre til at skabe sine egne fiskeeventyr. I Danmarks Sportsfiskerforbund havde man også fået nys om denne kompetente krølhårede gut, hvorfor Jakob hurtigt blev fast inventar på Juniorlederkurset som underviser og i Danmarks Sportsfiskerforbunds Instruktørsammenslutning. Jakob blev i denne periode uddannet i Skjern i Korsholm, hvilket juniorafdelingen også fik glæde af i form af fluebindingsgrej og grejmaterialer. Trods sit travle program fandt han også tid til at besøge klubben, hvor han lavede fluebindingskurser og spændende lysbilledshows.

Efter i en årrække at have fisket Danmark tynd meldte udlængslen sig, og i efteråret 2005 drog han ifølge ham selv “udenbys”, til Nordamerika, Sydamerika, Oceanien og Asien med fiskestangen, skriveblokken og kameraet i bagagen. Jordomrejsen gav Jakob blod på tanden, og efter hjemkomsten kunne det næsten kun gå for langsomt, inden han skulle af sted igen på udenlandseventyr. Udenlandsoplevelserne er sidenhen kommet os andre til gode i form af spændende foredrag, historier og artikler i Sportsfiskeren.

Jakobs glæde for formidling i artikelform til fiskeblade i ind- og udland spredte sig til at blive definerende for Jakobs professionelle udvikling. På baggrund af et utal af publicerede artikler, en bog samt en journalistuddannelse blev Jakob i januar 2012 den nye chefredaktør for Sportsfiskeren - en stilling, som vel egentlig har ventet på ham, siden han i folkeskolen insisterede på at skrive stile om fiskeri.

Forfatter, fotograf, redaktør, instruktør, journalist, globetrotter, grejhandler og ildsjæl er således blot nogle af de ord, som knytter sig til beskrivelsen af Jakob og viser den alsidighed, som Jakob besidder. Vi har gennem tiden været glade og taknemlige for at kunne trække på dit repertoire, og håber på et fortsat godt samarbejde. Grindsted Sportsfiskerforening kan være stolt af at have præget en sådan person, og man kan vel næppe forestille sig en bedre fremtidig ambassadør. Det er derfor med glæde vi tildeler Jakob Sørensen æresprotokollen 2012.