Generalforsamling 2011

GSF afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Lyngheden i Grindsted tirsdag den 8. februar 2011.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling og vandplejeudvalg.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag:
5. Valg til bestyrelse:
Valg af kasserer: Erling Nielsen modtager genvalg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Steen Ellemose modtager ikke genvalg.
Lars Pedersen modtager genvalg.
6. Valg af suppleanter.
Michael Kubel og Peter Jakobsen er på valg.
7. Valg af revisorer.
Finn Nissen er på valg.
8. Pokaluddeling. Der uddeles ikke pokaler for 2010.
9. Eventuelt.
 

Referat

Jørgen Tholstrup bød velkommen til årets generalforsamling til de 35 fremmødte og gik straks videre til pkt. 1. Flemming Pedersen blev valgt til dirigent og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formanden fremlagde årets beretning, herunder beretning fra juniorafdelingen. Jørgen sluttede af med at takke alle, der i årets løb havde gjort en indsats for foreningen og rettede en speciel tak til Flemming Pedersen for sit mangeårige virke som formand for Varde Å Sammenslutningen. Flemming slutter som formand for VÅS ved dennes næste genralforsamling.

Efter formandens beretning fulgte beretning fra vandplejen og kassereren fremlagde regnskabet, der endte med et lille underskud. Alle beretnnger blev godkendt uden indsigelser.

Der var ikke indkommet forslag, så man gik straks videre til valgene. Erling Nielsen blev genvalgt til en ny periode som kasserer, Lars Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen og Michael Kubel blev nyvalgt til den sidste bestyrelsespost. Kim Matthiessen og Peter Jakobsen blev valgt som suppleanter og Finn Nissen som revisor.

Da der ikke skulle uddeles pokaler for 2010 nåede man hurtigt frem til eventuelt. Her orienterede Flemming Pedersen for sidste gang fra VÅS. FP gennemgik forløbet omkring Varde Å Projektet, hvor vi alle med spænding venter på året der kommer for at se resultaterne af dette projekt. Efter projektets afslutning er der arbejdet med at registrere tilbageværende spærringer, så disse også kan blive fjernet. Der var også en stor tak til Billund Kommune for samarbejdet omkring vore fiskevande.
Efter eventuelt var der traditionen tro masser af fiskesnak ved kaffebordene.

Se de fuldstændige beretninger i næste nummer af Fisk & Fangst.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GSF