Generalforsamling 2010

GSF afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Lyngheden i Grindsted tirsdag den 9. februar 2010.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling og vandplejeudvalg.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag:
Lovændringer: Se efterfølgende.
5. Valg til bestyrelse:
Valg af formand: Poul Erik Thrane modtager ikke genvalg.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Mogens jørgensen modtager ikke genvalg.
Søren Sørensen modtager genvalg.
Kim Husted Pedersen modtager genvalg.
6. Valg af suppleanter.
John Becker og Bent Pedersen er på valg.
7. Valg af revisorer.
Johannes Hansen er på valg.
8. Pokaluddeling.
9. Eventuelt.
 

Referat

36 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, som startede med at vælge Jørgen Tholstrup som dirigent. Jørgen kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med reglerne og kunne give ordet til formanden for aflæggelse af årets beretning. Poul Erik sluttede sin beretning med at sige alle tak for den tillid, der var vist ham i alle årene i bestyrelsen, som Poul Erik har været en del af siden 1981, hvoraf de sidste 18 år har været som foreningens formand.

Herefter fulgte beretningerne fra vandplejeudvalget og juniorafdelingen.

Alle beretninger blev godkendt uden bemærkninger.

Erling fremlagde regnskabet, hvor årets resultat var et plus på godt 26.000,- dkk. Også regnskabet blev godkendt.

De af bestyrelsen fremsatte forslag blev alle godkendt uden den store diskussion.

Da Poul Erik havde meddelt, at han ikke genopstillede til posten som formand, foreslog bestyrelsen Jørgen Tholstrup som formand. Jørgen blev valgt uden modkandidater. Til den ledige plads i bestyrelsen efter Mogens Jørgensen havde bestyrelsen foreslået Morten Rømer Holm, som der også var opbakning til. Søren Sørensen og Kim Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes Michael Kubel og Peter Jakobsen, og der var genvalg til Johannes Hansen som revisor.

Mikkel fra juniorafdelingen fik pokalen for årets gedde, og Vagn Pedersen fik pokalerne for årets største bækørred og største stalling.

Endvidere var der gaver til Kaj Kirkeby for hans tålmodige fluebindeundervisning på junioraftenerne og til John Bekker for 30 års tro tjeneste som opsynsmand i foreningen.

Sluttelig fik Poul Erik som tak for hans tid i bestyrelsen overrakt en gave, der blev fulgt af aftenens flotteste klapsalver. Poul Erik fik ligeledes overrakt en flot modelfisk af Henry Ravn.

Præmien for konkurrencen i decembernummeret af Fisk og Fangst blev vundet af Dennis Pedersen.

Efter eventuelt var der franksbrødsmadder og kaffe til alle.

Bestyrelsen har konstitueret sig, se Forening -bestyrelsen.

Se de fuldstændige beretninger i næste nummer af Fisk & Fangst.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GSF