Generalforsamling 2009

GSF afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Lyngheden i Grindsted tirsdag den 17. februar 2009.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling og vandplejeudvalg.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag:
Lovændringer:
§2f. der tilføjes "Ledsagere er underlagt medlemmets fangstkvote." 
§7b. første sætning ændres til "Det er medlemmets pligt nøje at følge foreningens 
regler, love og gældende fiskerilove."
§7g. der tilføjes. "I Grindsted Engsø dog med 2 stænger."
§7h. ændres til. "Forfodring er forbudt i G.S.F.s vande."
5. Valg til bestyrelse:
Valg af kasserer: Erling Nielsen modtager genvalg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Frank Laugesen modtager ikke genvalg.
Lars Pedersen modtager genvalg.
6. Valg af suppleanter.
John Becker og Bent Pedersen er på valg.
7. Valg af revisorer.
Johannes Hansen er på valg.
8. Pokaluddeling.
9. Eventuelt.
 

Referat

Efter velkomst og valg af dirigent gik vi straks i gang med årets beretninger. Formandens beretning, som blev suppleret af beretninger fra vandplejen og juniorafdelingen blev fulgt op af en kort status for Varde Å Projektet

Kassereren gik videre med sin beretning og alle beretninger blev enstemmigt godkendt efter et par opfølgende spørgsmål var besvaret.

De indkomne forslag, der alle var fra bestyrelsen, fik et par uddybende bemærkninger med på vejen og blev vedtaget

Erling Nielsen blev genvalgt som kasserer, Lars Pedersen som bestyrelsesmedlem og Steen Ellemose blev nyvalgt til bestyrelsen. Der var genvalg til suppleanter og revisor.

Michael Nielsen, der sidste år trådte ud af bestyrelsen efter 10 års arbejde, blev tildelt Henry Ravns Æresprotokol. Formanden overrakte æresprotokollen og Henry overrakte Michael en flot fisk i ler.

Søren Sørensen havde efter 10 år som juniorleder meddelt at han i den nye bestyrelse gerne så sig afløst på denne post. Så under eventuelt bad Morten, formand for juniorafdelingen, om ordet for at sige Søren tak for hans inspirende og altid positive guidning af fremtidens lystfiskere. Samtidig fik Søren overrakt lidt at hygge sig med i aftenerne frem mod sæsonstart.

Under eventuelt blev en misforståelse omkring kontingentsatsen for pensionister ryddet af vejen.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig.

Se de fuldstændige beretninger i næste nummer af Fisk & Fangst.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GSF