Generalforsamling 2007

GSF afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Lyngheden i Grindsted tirsdag den 27. februar 2007

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling og vandplejeudvalg.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag: Se nedenfor.
5. Valg til bestyrelse:
Valg af kasserer: Erling Nielsen modtager genvalg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Frank Laugesen modtager genvalg.
Jørgen Tholstrup modtager ikke genvalg.
6. Valg af suppleanter.
John Becker og Bent Pedersen er på valg.
7. Valg af revisorer.
Finn Nissen er på valg.
8. Pokaluddeling.
9. Eventuelt.

Følgende forslag ønskes behandlet på generalforsamlingen:

1. Fredningstiderne for alle GSF's fiskevande ændres til: 16/11 - 15/1.
 

Referat

Det store fremmøde til årets generalforsamling kunne efter en kort debat godkende formandens beretning. Ligesom foregående år kunne også det fremlagte regnskab godkendes, i år med et overskud på små 34.000,- kr.

Lidt mere debat skabte det indsendte forslag om at ændre fredningstiderne, men efter at alle argumenter var fremlagt, var der generel tilslutning til de eksisterende fredningstider.

Erling Nielsen blev genvalgt som kasserer, ligesom Frank Laugesen blev genvalgt til bestyrelsen. Efter at have tjent foreningen i 8 år på fuldt tilfredsstillende vis ønskede Jørgen Tholstrup ikke at fortsætte i bestyrelsen. Lars Pedersen havde indvilliget i at overtage Jørgens plads, og da der ikke var andre kandidater, blev Lars valgt.

Efter genvalg af suppleanter og revisor og pokaluddeling gik snakken frem og tilbage under generelt. Især om pleje af vandløb, og bestyrelsen blev opfordret til at iværksætte oprensning af gydebanker. Der arbejdes allerede på sagen og information følger. Frivillige til at deltage i arbejdet blev opfordret til at skrive sig på en liste og der var stor interesse for at hjælpe.

Og så var der ellers ostemadder og kaffe.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GSF