Generalforsamling 2006

GSF afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Lyngheden i Grindsted tirsdag den 21. februar 2006

De fremmødte på årets generalforsamling var vidner til en rolig og gemytlig afvikling, selvom denne blev suspenderet i en halv times tid efter formandens beretning. Men det skyldtes, at bestyrelsen havde inviteret biolog Mads Nedergaard, som holdt et spændende og lærerigt indlæg omkring ørredens og stallingens biologi og deres indbyrdes forhold. Et godt oplæg til den senere behandling af de indkomne forslag.

Efter indlægget fulgte beretningen fra juniorafdelingen. Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Men det var også en smal sag, når det fremviste et overskud på godt 21.000 kr.

De indkomne forslag (se dagsorden herunder) blev alle vedtaget uden den store diskussion, faktisk slet ingen diskussion. Herfra skal lyde ros til bestyrelsen for at stille forslag, som givet har stoppet de senere års diskussion om netop fangstbegrænsninger og fredning.

Poul Erik Thrane blev genvalgt til formandsposten og både Michael Nielsen og Søren Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen. Derimod ønskede Peder Hansen ikke at fortsætte i bestyrelsen, og i stedet blev Mogens Jørgensen valgt. Valg af suppleanter og revisorer var også en formssag.
Ved pokaluddelingen fik Jørgen Gyllich bækørredpokalen for en fisk på over 3 kg.

Under eventuelt, hvor der var madder nok til alle, fremkom opfordringer til at oversætte reglerne for mindstemål og fangstbegrænsninger til tysk. Endvidere var der også et ønske til en beskrivelse af, hvordan fisk, der ønskes genudsat håndteres så de lider mindst mulig overlast.
 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling og vandplejeudvalg.
3.Regnskab.
4.Indkomne forslag: Se nedenfor.
5.Valg til bestyrelse:
Valg af Formand: Poul Erik Thrane modtager genvalg.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Michael Nielsen modtager genvalg.
Søren Sørensen Modtager genvalg.
Peder Hansen modtager ikke genvalg.
6.Valg af suppleanter.
7.Valg af revisorer.
8.Pokaluddeling.
9.Eventuelt.

Følgende forslag ønskes behandlet på generalforsamlingen:

Alle forslag er stillet af bestyrelsen for GSF.

1.Der må max hjemtages 3 laksefisk pr. dag.
Dette er enslydende med fangstbegrænsningerne i de øvrige foreninger i Varde Å Sammenslutningen.

2.Stallinger i størrelsen 40 – 49 cm totalfredes i en periode på 3 år.
Dette for at sikre store fisk til formering, mens der stadigvæk gives mulighed for et hjemtage spisefisk og evt. ”trofæfisk”.

3.§ 5a og b. i lovene ændres Grindsted Kommune til Billund Kommune.

4. § 5a. i lovene ændres teksten til følgende:
”Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf et flertal skal være bosiddende i Billund Kommune”.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GSF